این وب‌سایت، پس از 5 سال فعالیت در سال 90 به‌روزرسانی را متوقف کرد. 

آرشیو سایت تا مهرماه 1394 قابل دسترسی بود. اینک، به اصلِ خود بازگشته است: به نیستی.

نیستی، سرنوشتِ محتومِ آن چیزی‌ست که بر پایه‌های سستِ وب بنا شده است.

با احترام؛ حسام‌الدین مطهری - سردبیر خانهٔ کتاب اشا

خانه کتاب اشا